Προκειμένου ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. να υλοποιήσει το έργο sustAGE με αριθμό συμβολαίου 826506,στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020 - Work Programme 2018-2020, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (μόνο φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος) να υποβάλλουν προσφορές για την συνεισφορά τους στην υλοποίηση των κάτωθι πακέτων εργασίας:

  • WP1 Project Coordination and Management
  • WP2 sustAGE user-centered framework definition
  • WP3 Monitoring and communication technologies
  • WP4 Personalized multi-level recommendations on work ability and well-being
  • WP5 sustAGE ICT ecosystem architecture and integration
  • WP7 Dissemination, exploitation and sustainability

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ
  2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
  3. Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τουλάχιστον 2ετή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν και βιογραφικό σημείωμα με το οποίο να τεκμηριώνονται και να αξιολογούνται τα ζητούμενα προσόντα.

Προσφορές υποβάλλονται, μέχρι την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ (Γραφείο Πρωτοκόλλου).

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, αρμόδια είναι η κ. Κονσολάκη Ανθούλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-338129