ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000€ πλέον Φ.Π.Α. με δυνατότητα αύξησης μέχρι το 50% της αξίας της σύμβασης (αρθ. 337, Ν.4412/2006)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Κωδικός ΝUTS: GR431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: CPV 98363000-5 Υπηρεσίες Καταδύσεων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09.01.2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ