Ηράκλειο, 14.12.2018

Αρ. Πρωτ.: 7129/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» με προυπολογισμό 90.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 07.01.2019 και ώρα 11:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.portheraklion.gr καθώς και στον ηλεκτρονικό ιστοχώρο του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

 

Διακήρυξη (Πατήστε ΕΔΩ)

Προκήρυξη (Πατήστε ΕΔΩ)

Έντυπο (Πατήστε ΕΔΩ)

ΤΕΥΔ (Πατήστε ΕΔΩ)

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Απόλλων Φιλιππής